Praktische zaken

Buiten spelen na schooltijd.

We zien veel leerlingen na school weer terug op ons schoolplein om nog lekker samen te spelen of te voetballen. Hartstikke leuk natuurlijk! Helaas gaat het niet altijd goed. Onze leerkrachten hebben niet de mogelijkheid om toezicht te houden op het spel en het gedrag van de kinderen. Onze primaire taak buiten schooltijd bestaat namelijk uit lesvoorbereiding, werkgroepen rondom schoolbeleid, teamoverleg, oudergesprekken etc. We voelen ons verantwoordelijk voor een prettige en veilige sfeer op het schoolplein, daarom hebben we een aantal spelregels opgesteld.

  • Kinderen spelen na school op het schoolplein onder de verantwoordelijkheid van hun ouders. Kan uw kind deze verantwoordelijkheid wel aan? Ook als er anderen bij zijn? Dan is uw kind van harte welkom! Kan uw kind nog niet zelfstandig wat verder van huis buiten spelen? Dan is het spelen op de speelplaats nog geen goed idee. 
  • Het schoolplein is toegankelijk voor leerlingen van onze school en oud-leerlingen in de basisschoolleeftijd.
  • De kinderen spelen aan de voorkant van de school. Dus van het fietsenschuurtje tot en met het voetbalveld. De speeltoestellen op de speelplaats van de kleuters zijn niet voor grote kinderen bedoeld en ook niet op gebruik door grotere kinderen berekend.
  • Fietsen staan in de fietsenstalling.
  • Als er conflicten ontstaan, of kinderen gedragen zich op een andere manier niet prettig, dan zullen we ze naar huis sturen. We zullen de ouders van de desbetreffende leerling op de hoogte brengen. Indien nodig kan worden bepaald dat we een leerling (tijdelijk) niet meer toelaten tot de spelplaats buiten schooltijd.
  • Het wifi-netwerk dat de leerlingen kunnen gebruiken is vanaf 15.00 uur niet meer beschikbaar. Helaas zorgt de mogelijkheid om buiten schooltijd gebruik te kunnen maken van ons wifi-netwerk er ook voor dat kinderen zich online ongepast gedragen.

Nogmaals; zolang iedereen fijn en gezellig kan komen spelen op het schoolplein is iedere leerling een welkome gast! Als er dan iets gebeurt, of een leerling heeft dringend onze hulp nodig, dan staan we natuurlijk klaar voor onze leerlingen.

 

Verjaardagen

Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Een gezonde traktatie heeft onze voorkeur, maar iets (kleins) te snoepen mag ook best wel!

In elke groep is een traktatiemand aanwezig. De traktatie voor de gehele groep moet daar in passen. Hiermee houden we samen grip op de traktaties.

 

Er wordt in de groepen 3 t/m 8 getrakteerd vlak voor de pauze. De leerlingen eten meteen daarvoor of daarna hun fruit. Dit heeft als doel het aantal eetmomenten voor de leerlingen te beperken, een preventieve maatregel in verband met tandbederf. Ook hierom willen we u vragen om de traktatie qua formaat beperkt te houden.

 

Verkeer en verkeerssituatie

De Wentelwiek heeft het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Dit label toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

Vanaf 08.15 zijn er verkeersbrigadiers aanwezig bij één van de zebrapaden op de kruising Vallestap-Meijerijlaan. We willen u vragen bij dit zebrapad over te steken.

Het is fijn als u zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school kan komen; het verkeer voor de school is erg druk en de parkeermogelijkheden zijn beperkt. Hoe meer auto’s er rijden, hoe onoverzichtelijk het voor onze leerlingen wordt!

 

Lesuitval en vervanging

Bij ziekte of buitengewoon verlof van de leerkracht wordt de groep door een invalkracht overgenomen. Eenbes basisonderwijs beschikt over een eigen poule van vaste vervangers. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is, zoeken we intern naar een oplossing zoals het samenvoegen van groepen.

 

Verzuim- en ziekmelding leerling

Als uw kind ziek is, dan meldt u uw kind direct op de eerste dag ziek in de basisschoolapp of u belt direct op de eerste dag van afwezigheid de school, tussen 8.00-8.30 uur. Wanneer uw kind een besmettelijke kinderziekte heeft, is het van belang dit direct door te geven. Bij afwezigheid zonder opgave van reden wordt contact met u opgenomen.

 

Vervoer bij excursies e.d.

Kinderen die onder schooltijd naar excursies of voorstellingen vervoerd worden, zijn via de schoolongevallenverzekering verzekerd. Wanneer kinderen door ouders vervoerd worden, gelden een aantal regels:

Kinderen op de achterbank dragen altijd een gordel;

Indien een auto geen achterbankgordels heeft mag er 1 kind per zitplaats zitten. Er mogen maximaal 3 kinderen op de achterbank zitten;

Een kind mag in de gordel op de voorbank. De voorwaarde is dat het kind groter is dan 1 meter 35 of ouder is dan 12 jaar. In andere gevallen is een stoelverhoging verplicht.

 

In groep 7 bereiden we de leerlingen voor op het verkeersexamen. Samen leren fietsen hoort daar ook bij. Afhankelijk van de afstand en de samenstelling van de groep kan groep 7 begeleid op de fiets naar excursies. In groep 8 gaan de leerlingen zoveel mogelijk op de fiets naar excursies, dit in verband met de voorbereiding op het fietsen naar het voortgezet onderwijs.

 

Schoolverzekeringen

Ons bestuur heeft voor alle leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers een school- en ongevallenverzekering afgesloten. Deze is geldig onder schooltijd en tijdens alle schoolse- en buitenschoolse activiteiten, op voorwaarde dat er begeleiding aanwezig is.

Voor de jaarlijkse schoolreis en excursies is een reisverzekering afgesloten.

De overheid heeft besloten dat scholen niet aansprakelijk zijn voor diefstal of schade die kinderen veroorzaken. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de ouders zelf. Ouders kunnen dit risico via een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afdekken (de zogenaamde WA-verzekering).

De school kan wettelijk niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen zoals kleding, mobiele telefoons, brillen, fietsen e.d.

 

Foto’s en video van kinderen

Bij evenementen op onze school, worden foto’s gemaakt. Die zetten wij regelmatig op de schoolwebsite, Facebook, in de Basisschoolapp, de schoolgids en in de nieuwsbrief. Wij gaan uiteraard zorgvuldig met dit beeldmateriaal om. Wij vragen u jaarlijks om toestemming te geven voor het gebruik van foto’s. Heeft u bezwaar? Dan zorgen wij er voor dat uw kind niet in beeld komt.

Wij vragen ouders om zelf geen foto’s of video op school te maken; dit i.v.m. de privacy van leerlingen en hun ouders. Ook willen we u vragen om terughoudend te zijn met het delen van Facebook berichten van school op uw eigen tijdlijn.

 

Hoofdluis

Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. De klassenouder organiseert de luizencontrole, in overleg met de directie.

Constateren wij tijdens de controle dat uw kind hoofdluis heeft, dan nemen wij contact met u op. Het is de bedoeling dat u uw kind zo snel mogelijk thuis behandelt. Uw kind kan weer naar school komen zodra het behandeld is tegen hoofdluis.

Als u thuis constateert dat uw kind hoofdluis heeft, wilt u ons daar dan van op de hoogte brengen?