Medezeggenschapsraad (MR)

Aan basisschool De Wentelwiek is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Door de invoering van de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) is de samenwerking tussen bestuur, directie en MR nader uitgewerkt.

 

Stichting de Eenbes waar de Wentelwiek deel van uitmaakt, heeft de taken en bevoegdheden van de MR vastgelegd in het Reglement voor de Medezeggenschapsraden alsmede in het Statuut voor de Medezeggenschap, beiden van de Stichting de Eenbes. Ook is er een Huishoudelijk Reglement voor de MR van De Wentelwiek van toepassing. De Wentelwiek maakt deel uit van Stichting de Eenbes. Door het bestuur van deze Stichting is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. Deze GMR bespreekt alle bovenschoolse zaken. Ook de taken en bevoegdheden van de GMR zijn in een Reglement vastgelegd.

Ook dit schooljaar overlegt de MR regelmatig met de directie van de Wentelwiek over onderwerpen die belangrijk zijn voor ouders en de school. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn het schoolplan, het leer- en zorgplan, de begroting, de schoolgids, het vakantierooster, het formatieplan en het aantal groepen. Voor een aantal onderwerpen geeft de MR advies aan de directie en voor andere onderwerpen heeft de directie de instemming van de MR nodig.

De MR bespreekt jaarlijks ook vele andere onderwerpen die leven bij de ouders of bij het team. Het merendeel van de onderwerpen die bij u leven kunnen met de leerkracht prima worden besproken en opgelost. Mocht u het gevoel hebben er toch niet goed uit te komen met de leerkracht en / of directie dan kunt u ons benaderen om dit te bespreken. Als ouder kunt u zelf ook onderwerpen bij de MR-leden onder de aandacht brengen door hen aan te spreken op het schoolplein of te bellen. U kunt ook opmerkingen kwijt via 
mrdewentelwiek@eenbes.nl. De MR vergaderingen kunt u ook bijwonen. Als u dit wilt, dan graag contact van te voren opnemen met de voorzitter van de MR, Rene van Lieshout.De oudergeleding van de MR: Rene van Lieshout (voorzitter), Marijke Hurkx en Susanne Nagelmaeker.

De teamgeleding: José van Hugte, Diana Pouwels en Connie Deiss. 

 

Datum vergadering

Agenda

Verslag vergadering

Jaarverslag 2018-2019 nvt

 verslag 19 juni

07-10-2019  agenda 7-10  Verslag 7 oktober
12-11-2019  vervallen  vervallen
11-12-2019 agenda 11-12  Verslag 11 december
23-01-2020  agenda 23-1  
17-02-2020    
24-03-2020    
15-04-2020    
25-06-2020    
Jaarverslag 2017-2018